چگونه نمایش متن پیام های تلگرام را روی صفحه رو غیر فعال کنیم؟

شاید شما بخواهید پیامی را که از تلگرام دریافت میکنید را روی صفحه ی گوشیتان نشان ندهد . این مورد فقط مخصوص متن پیام است و هشدار مخصوص دریافت پیام همچنان قابل مشاهده میباشد .

Leave a Reply