تغییر اعداد و نشانه ها به فارسی

این بخش به شما نحوه ی تغییر اعداد و نشانه های موجود در ویندوز و برنامه های مختلف مثل ساعت ویندوز و همچنین Word را نشان میدهد.

Leave a Reply